چطور ایمیل هایی را بفرستیم که نرخ بازشدن و کلیک را بالا ببرد  و در نهایت شاهد فروش بیشتری باشیم ؟