میتوانی با من به صورت مستقیم در ارتباط باشی تا راهنماییت کنم