تاثیرگذاری و نفوذ می تواند فروش ، محبوبیت و تقاضای یک برند را افزایش دهد
حال چه برند شخصی باشد چه شرکت !